Dobrovoľníctvo v 21. storočí


Zo zákona o dobrovoľníctve 406/2011 vieme, že dobrovoľníctvo je činnosť, ktorá sa týka pomoci občanom so zdravotným postihnutím, cudzincom bez štátnej príslušnosti, drogovo závislým, nezaopatreným deťom, osobám trpiacim domácim násilim, nezamestnaným osobám atď., bez nároku na mzdu.
Tiež sa jedná o pomoc pri katastrofách alebo živelných pohromách, pri neformálnom vzdelávaní detí, mládeže a dospelých. Taktiež pri administratívnych prácach pre verejnú správu.

humanitární

AKO NA TO?
V minulosti sa na dobrovoľníctvo nazeralo pomedzi prsty hlavne preto, že väčšína dobrovoľníckych organizácii vznikla v cirkvi, a že bolo istým spôsobom vynucované a dobrovoľnícka činnosť nebola právne ošetrená. Teda nebolo jasné, čo je povinnosťou dobrovoľníka a za čo by už mal dostať zaplatené. Taktiež nebola presná definícia tohto pojmu, čo viedlo k nepochopeniam a krivdám. Všetko sa to zmenilo zákonom o dobrovoľníctve, konkrétne zákona o dobrovoľníctve 406/2011, ktorého časť je uvedená vyššie.

ruce

Stať sa dobrovoľníkom dnes nie je vôbec zložité. Stačí si vybrať z množstva dobrovoľníckych organizácií- už nie sú vyložene cirkevného charakteru- navštíviť ich webovú stránku a vypísať formulár o tom, akým spôsobom a  čo v danej organizácii chcete vykonávať. Ďalšou možnosťou je dohodnúť si osobné stretnutie buď v sídle firmy alebo nejakom verejnom mieste. Dobrovoľníkom sa môže stať v podstate každý, kto má chuť tráviť svoj voľný čas pomocou druhým a má jasne stanovený cieľ, že jemu zverenú úlohu si bude plniť tak, aby bol spokojný nielen on, ale aj osoba, ktorej pomáha.

Vykonávať dobrovoľnícku činnosť je možné aj v zahraničí, avšak podmienky sú iné v každej krajine, preto je dobré najprv kontaktovať organizáciu a požadovať presné podmienky zmluvy a tiež aj pobytu.

Za dobrovoľníka je v konečnom dôsledku zodpovedná vysielajúca organizácia, teda tá, s ktorou uzavrel zmluvu o dobrovoľníctve. Zmluva o dobrovoľníctve musí obsahovať údaje o organizácii, náplň dobrovoľníckej činnosti, po prípade počet hodín strávených pri tejto činnosti a musí byť písomná, pre prípad inšpekcie.
 
dobrovolník

Práva dobrovoľníka
1.      má právo odmietnuť vykonávať jemu zverenú úlohu v rámci zachovania princípu dobrovoľnosti
2.      má právo si vybrať organizáciu, v ktorej bude vykonávať dobrovoľnícku činnosť
3.      má pravo si zvoliť dĺžku vykonávanej dobrovoľníckej činnosti /či je to len niečo na jeden týždeň, resp.mesiac alebo viac ako rok
4.      má právo na ukončenie zmluvy o dobrovoľníctve bez udania dôvodu
 
Dobrovoľník by mal hlavne vedieť, že okrem dobrovoľníckych organizácií môže vykonávať dobrovoľnícku činnosť aj prostredníctvom iniciatívy v škole, alebo svojpomocne, napríklad úprava zelene vo svojom okolí, zametanie pred vchodom do bytovky alebo podobné činnosti,, ktoré mesto nezabezpečuje ale sú v rukách ochotných ľudí.